පුවත් සංග්‍රහ

නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස, පී. ඒ. ජයක...

අගෝස්තු 08 2022

‍ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන...

පොසොන් සීල භාවනා - 2022 වැඩසටහන

ජූනි 15 2022

පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය තේමා කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා...

 Applicable Period Rate 
 01-Jan-2021 to 31-Mar-2021  USD 1 = 185.80 
01-Apr-2021 to 30-Jun-2021  USD 1 = 194.01
01-July-2021 to 30-Sep-2021  USD 1 = 195.50
01-Oct-2021 to 31-Dec-2021  USD 1 = 210.00
01-Jan-2022 to 10-Mar-2022  USD 1 = 202.05
11-Mar-2022 to 17-Mar-2022  USD 1 = 259.9999
18-Mar-2022 to 24-Mar-2022  USD 1 = 274.9979
25-Mar-2022 to 31-Mar-2022 USD 1 = 289.9960
01-Apr-2022 to 07-Apr-2022 USD 1 = 298.9958
08-Apr-2022 to 14-Apr-2022 USD 1 = 319.9971
15-Apr-2022 to 21-Apr-2022 USD 1 = 329.9975
22-Apr-2022 to 28-Apr-2022 USD 1 = 339.9979
29-Apr-2022 to 05-May-2022 USD 1 = 354.9960
06-May-2022 to 12-May-2022 USD 1 = 369.9991
13-May-2022 to 19-May-2022 USD 1 = 377.4967
20-May-2022 to 26-May-2022 USD 1 = 364.5309
27-May-2022 to 02-June-2022 USD 1 = 364.6920
03-June-2022 to 09-June-2022 USD 1 = 365.5882
10-June-2022 to 16-June-2022 USD 1 = 366.7956
17-June-2022 to 23-June-2022 USD 1 = 366.4915
24-June-2022 to 30-June-2022 USD 1 = 367.3982
01-July-2022 to 07-July-2022 USD 1 = 367.1246
08-July-2022 to 14-July-2022 USD 1 = 368.0616
15-July-2022 to 21-July-2022 USD 1 = 368.7594
22-July-2022 to 28-July-2022 USD 1 = 368.9187
29-July-2022 to 04-Aug-2022 USD 1 = 368.4922
05-Aug-2022 to 11-Aug-2022 USD 1 = 368.5416
12-Aug-2022 to 18-Aug-2022 USD 1 = 368.6127