පුවත් සංග්‍රහ

පොසොන් සීල භාවනා - 2022 වැඩසටහන

ජූනි 15 2022

පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය තේමා කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා...

Hon. Minister Nimal Siripala De Silva Visits CAASL

මැයි 26 2022

The Newly Minister of Ports, Shipping & Aviation Services, Hon....

CAASL Special Notice on Arriving Travellers and Crew during COVID-19 pandemic

Refer to the attached Quarantine Measures Issued by the Ministry of Health on 27th Jan 2022 and In particular the following Clause:

“All Foreign National Passport Holders must have a travel insurance for at least USD 50,000 including cover for hospitalized treatment for Covid-19 infection. The period of stay in Sri Lanka and additional 14 days should be covered by the insurance”

As per the instructions of the Hon.Minister of Tourism, Please note that the above clause only will be applicable from 0001hrs on 10th of February 2022 (CMB Time).

Click here to download MOH Directive

Please be informed that the National Operations Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO) has been terminated from Covid-19 activities and therefore there is no requirement to submit pre-arrival information to it anymore. 
 
Any changes to above will be duly notified. 

Click here to Download

Click here to download

The maximum permitted transit time for passengers with an onward confirrmed connection at Bandaranaike International Airport (BIA) is 16 hours.

This instruction will be applicable with effect from 0001hrs on 16th November 2021. (Time in CMB)

Click Here to Download

Click here to download form

Click here to view form >>

BIA HealthDeclaration