පුවත් සංග්‍රහ

DGCA Sri Lanka elected as the Chairman of COSCAP-SA

මැයි 09 2024

The 31st Steering Committee Meeting of COSCAP - South Asia...

Launching website of the new visa system from 16.04.2024

මැයි 06 2024

This serves to inform the public that the existing short-term...

nqdias
එන්. කිව්. ඩයස් මහතා
1956 - 1959
mj perera
එම්. ජේ. පෙරේරා මහතා
1960 - 1962

palitha weeraman
පාලිත වීරමන් මහතා
1963 - 1964

sb senanayake
එස්. බී. සේනානායක මහතා
1964 - 1965
leel gunasekara
ලීල් ගුණසේකර මහතා
1965 - 1966
dummy b
ඊ. එම්. ඩී. වික්‍රමසිංහ මහතා
1966 - 1967
hemasiri premawardane
හේමසිරි ප්‍රේමවර්ධන මහතා
1968 - 1971
hap abayawardane
එච්. ඒ. පී. අභයවර්ධන මහතා
1972 - 1973
w wawegama
ඩබ්.ඩී. වැවේගම මහතා
1974 - 1975
dummy b
පී. අනිල් අබේවික්‍රම මහතා
1976 - 1978
amarahewa madduma
අමරහේවා මද්දුම මහතා
1978 - 1979
ravilal wimaladarma
රවිලාල් විමලධර්ම මහතා
1979 - 1981
 upali silva
උපාලි සිල්වා මහතා
1988 - 1990
lsugunadasa
ලෝ. සුගුණදාස මහතා
1991 - 1994
wdwabayawardane
ඩබ්. ඩී. ඩබ්. අභයවර්ධන මහතා
1995 - 1999
nimalasena gamage
නිමලසේන ගමගේ මහතා
2000 - 2001
laxman perera
ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා
2002 - 2004
sisira priyadarshana
සිසිර ප්‍රියදර්ශන මහතා
2004 - 2005
emabhayaratna en
ඊ. එම්. අභයරත්න මහතා
2005.07.05 - 2010.6.19
vijith kanugala
විජිත් කණුගල මහතා
2010.12.23 - 201505.25
mrsanusha gokula fernando
අනුෂා ගෝකුළ ප්‍රනාන්දු මිය
2015.06.25 සිට