செய்தி ஊட்டங்கள்

DGCA Sri Lanka elected as the Chairman of COSCAP-SA

09 மே 2024

The 31st Steering Committee Meeting of COSCAP - South Asia...

Launching website of the new visa system from 16.04.2024

06 மே 2024

This serves to inform the public that the existing short-term...

Safety PostersDangerous Goods

                                                                                             

 

Aircraft Registration & Airworthiness

Air Navigations Section

Aerodromes & Facilitation

Aeromedical Services

Air Transport

Aircraft Operations

Training Organization & Personal Licensing

Aviation Security

2003
2004 2005
2006 2007 2008
2009 2010 2011
ar 2012 en caa annual report 2013 2014 annual report completed
annualreport2015 2016 annual report 2017
img2018  2019  2020
  AR2021IMG1  2022 cover  

Air Services Agreements between Sri Lanka and Foreign States and status of usage.

  Partner Entry into force  Regulated capacity
Afghanistan 43076 7 Frequencies Per Week (FPW)
2 Australia 36767  Unrestricted except to Sydney, Melbourne, Brisbane & Perth (For these cities 14 in total and 7 maximum per city)
3 Austria 42321 14 FPW
4 Azerbaijan 41333 21 FPW
5 Bahamas 43074 Open Skies
Bahrain 35361 10 FPW
7 Bangladesh 34477 28 FPW
8 Belarus 41513 Nil 
9 Belgium 36144 7 FPW
10 Brunei Darussalam 14-Mar-95  2 FPW
11 Brazil  08-Aug-14 No Restrictions 
  12  Bulgaria 41803 Unrestricted 3&4 
13  Cambodia 42090 14 FPW
14  Canada 42709  
15  Chile 43075 Unrestricted 3rd, 4th, 5th, and 6th (7th to Mattal & Santiago) 
16  China 21696 70+1 (KMG Unlimited)
17  Colombia   Nil 
18 Cyprus 37575 3 FPW 
19 Czech Republic 20-Apr-04  7 FPW (3rd/4th/5th)
20 Denmark 22-Oct-15  Unrestricted 3&4  
21 Dominican Republic 43075 O/S
22 Egypt 22-Jul-03  N/A 
23 Ethiopia 41618  7 FPW
24 Finland 41620 Unlimited 
25 France 24580 6 FPW
26  Germany 26869 10 FPW
27 Greece 41619 14 FPW 
28  Guyana 43447 Unlimited
29  Hong Kong, China 34024 Unrestricted 3rd &4th 
30 Hungary 41962 14 FPW
31 Iceland 41961 Unrestricted 3rd &4th
32 India 41530 3rd & 4th Open except few cities, 5th freedom to SAARC Capitals
33 Indonesia 34304 14 FPW
34 Iran, Islamic Rep. of 36883 7 FPW
35 Italy 21702 14 for pax and 7 for cargo
36 Israel 24-Aug-03  Not specified 
37 Jamaica 41963 Open Skies
38 Japan 30734 3rd & 4th open, but 7 FPW to Narita
39 Jordan 33847 7 FPW
40 Kazakhstan 41513 7
41 Kenya 39520 Unrestricted 3&4  
42  Kuwait 29617 Open skies
43 Lebanon 35270 Open skies 
44 Luxembourg 43307 3rd 4th Unlimited
45 Macao, China 37147 2 FPW
46 Madagascar 39687 7 FPW
47   Malaysia 8-Jul-05  Open skies 
48  Maldives 30000 Open skies
49 Mauritius 39668 3 FPW
50 Myanmar 29-Jun-50  Not specified 
51 Morocco 20-Oct-15  7 FPW
52  Nepal 39836 14 FPW
53  Netherlands 4-Sep-53  7 FPW
54  New Zealand 41611 Open skies 
55   Nigeria 42299 7
56   Norway 42299 Open skies
57  Oman 29919 21
58  Pakistan 3-Jan-49  36 
59  Philippines 19-Jul-11 
60   Poland 41835 Unrestricted 3&4 
61  Portugal Mou - 30 April 1998  Not specified 
62  Qatar 34850 21
63  Romania 29462 5
64  Russian Federation 40738 14
65  Rwanda 42299 7
66   Kingdom of South Arabia 33397 14, Dammam Open skies
67  Serbia  10-Jun-14 
68  Seychelles 41383 7
69  Singapore 38568 Open skies 
70  Slovakia    
71 South Africa 16-Mar-11 
72  South Korea 28510 Unrestricted 3&4 
73  Spain 41617 Unrestricted 3&4 
74  Sweden 42299 Open skies
75  Switzerland 37694 Open skies
76  Tanzania 42296 14
77  Thailand 24-Feb-50  Open skies 
78  Turkey 39486 14 
79  Ukraine 40479
80  United Arab Emirates 36591 108 
81  United Kingdom 5-Sep-00  14 
82  United States 11-Jun-02  Open skies 
83  Uzbekistan 34733 Not specified
84  Vietnam 33814 Unlimited
85  Yemen 36727 2
86  Zambia    1
87  Zimbabwe 6-Dec-17  Unrestricted 3rd 4th